Obchodné podmienky pre e-shop pizzeria paradiso

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú prevádzky: Guido Paradiso Pizzeria Paradiso, sídlo firmy: Pribišova 23, 841 05 Bratislava, IČO: 4561874, DIČ: 1082340138, ID DPH: SK1082340138

 

1. Objednávka

Objednávku je možné realizovať telefonicky alebo cez web online na www.pizzeriaparadisodd.sk Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť telefonicky, alebo osobne na prevádzke.

 

Platba

Platbu je možné zrealizovať:

a/ Osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.pizzeriaparadisodd.sk), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, alebo gastro lístkami.

b/ CardPay (možné je zaplatiť aj kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD vydané akoukoľvek oficiálnou bankovou inštitúciou.) priamo cez web stránku.

 

2. Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania rozvozom pizzerie – cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť na webovej stránke pizzerie
 • Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke je cena stanovená podľa aktuálneho menu lístka
 • Alkoholické nápoje sa môžu predávať len osobám starším ako 18 rokov

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania, alebo v čo najkratšom čase v závislosti od objednávok prijatých skôr. V prípade, že objednávku nie je možné splniť bude zákazník kontaktovaný ohľadom zmeny objednávky alebo zrušenia objednávky
 • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

 

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

 • telefonicky denne v čase od 10:40 do 21:40 na
 • osobne na prevádzke počas otváracej doby

 

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

 • osobne
 • prostredníctvom rozvozcu

 

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa

 

4. Ochrana osobných údajov

 • Používateľ vykonaním objednávky na www.pizzeriaparadisodd.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľovi osobné údaje na účel poskytovania služieb na portáli pizzeriaparadisodd.sk. Osobné údaje budú poskytnuté za účelom realizácie objednávky. V prípade, ak Používateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@pizzeriaparadisodd.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

 

5. Podmienky používania portálu pizzeriaparadisodd.sk

 • Podmienky používania portálu pizzeriaparadisodd.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu pizzeriaparadisodd.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál pizzeriaparadisodd.sk.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu pizzeriaparadisodd.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.