QUATTRO FORMAGGI WITH GORGONZOLA

(basis of tomatoes, mozzarella, chesse Gorgonzola, smoked cheese, parmesan, oregano, 465g

PRICE
6,50€
call us
0904 023 424